Форум
 
> форум > Помощь в срочных вопросах

Словник термінів за темами філософських


Словник термінів з філософії. Абсолют – вічна, незмінна, нескінченна духовна першооснова світу. Абстрактне – неповне, однобічне знання, ступінь пізнання об‘єкта. Неотомізм – філософська школа в католицизмі, що виходить з учення Т. Аквінського; природу і суспільство проголошує продуктом божественного творення, наполягає на гармонії віри і розуму. Несвідоме – термін психології для позначення сфери психічної діяльності, яка не бере участі у свідомому ставленні людини до світу і проявляється через інтуїцію, мимовільний спогад, гіпнотичний стан, сновидіння тощо. Нігілізм – світоглядно-філософська позиція, що грунтується на запереченні культурних цінностей, релігійних і моральних норм, історичного минулого. 9. Словник основних філософських термінів. Абсолют [лат. аbsolutus – довершений , необмежений] – вічна, незмінна, нескінченна духовна першооснова світу; основна характеристика Бога в середньов. його осмисленні, яка передбачає доведення позитивних якостей Бога до гранично можливого стану повноти та досконалості. Ідея [грец. idea – ідея, поняття] – уявлення, яке розуміється також як форма духовно-пізнавального відображення певних закономірних зв'язків та відношень зовнішнього світу, спрямована на його перетворення. За своєю логічною будовою І. є формою мислення, різновидом поняття, зміст якого своєрідно поєднує в собі як об'єктивне знання про наявну дійсність, так і суб'єктивну мету, спрямовану на її перетворення. Короткий словник філософських термінів. ⇐ Предыдущая 102 103 104 105 106 107 108 109 110111. Абсолют (лат. absolutus — довершений, безумовний, необмежений) — те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне. Аксіологія (грец. axios — цінний) — вчення про цінності, філософська дисципліна, яка вивчає ціннісне ставлення людини до світу — етичне, естетичне, релігійне та ін. Аксіома (грец.

ахioma — значуще, сприйняте положення) — твердження, яке при побудові теорії приймається за очевидну істину, на якій грунтуються інші твердження. Словник філософських термінів. АБСОЛЮТ(від лат. absolutus – “довершений”, “безумовний”, “необмежений”) – те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне. У філософії під абсолютом розуміють Бога, субстанцію, ідею (Г.

Гегель).

Абсолютне протилежне відносному (зумовленому, залежному). АБСОЛЮТНИЙ ДУХ– найвища форма духу у “Філософії духу” Г. Гегеля порівняно із суб’єктивним та об’єктивним духом. Суб’єктивний дух – це властивість людини, що виявляється в її душі, свідомості і самосвідомості. Об’єктивний дух – світ, який створює людство, сукупність суспільного життя. A. · аbsolutus – безумовний, необмежений, безвідносний) – те, що ні від чого не залежить. Абсолютне протилежне відносному (залежному, зумовленому). У філософських і релігійних системах розуміється як вічна, незмінна, нескінченна першооснова світу (Бог, Абсолютна ідея, Світова воля, Єдине, Першодвигун і т.д.). · Абстракція – (лат. abstractio – відокремлення, віддалення, абстрагування) – одна із важливих операцій мислення, яка припускає мисленне віддалення в процесі пізнання від несуттєвих сторін розглядуваного явища з метою виділення суттєвих ознак і. Антропологія філософська — філософське вчення про людину (Шелер, Гелен, Тейяр де Шарден), яке виводить культуру зі специфіки природи людини. Антропоцентризм —філософський принцип, згідно з яким людина вважається центром Всесвіту, найвищою метою всього, що відбувається у світі. Апологети (грец. apologetikos —захисний) — ранньохристиянські письменники (Юстін, Тертулліан, Оріген) III ст., які захищали від критики християнське вчення; захисники певних течій, учень. Апорія (грец. ароrіа — непрохідність, безвихідь).

Філософський енциклопедичний словник. Полное онлайн издание. Найдено 3384 слова, смотреть все значения.

В Філософському енциклопедичному словнику найдено 3384 слова. Словари Украинские. " а б в г д е є ж з і й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я. Все АБ АВ АГ АД АЗ АЙ АК АЛ АМ АН АП АР АС АТ АУ АФ. Словник термінів. Авторитаризм - політичний режим особистої влади. Агностицизм - філософська позиція, згідно якої світ частково або повністю непізнаваний. Адаптація - пристосування організму, його будови і функцій до умов середовища проживання. Аксіологія - філософське вчення про цінності. Акціденція - несуттєве, мінливе, випадкове властивість субстанції або випадкова річ. Антиномія - суперечність між двома положеннями, кожне з яких має законну силу. Антропологія - філософське вчення про людину. Антропоцентризм - світоглядна позиція, відповідно до якої людина розглядається як центр і головна мета світобудови. Апорія - нерозв'язне протиріччя. Работа по теме: словник. Глава: Словник філософських термінів а. ВУЗ: СГПИ.

+Словник філософських термінів а. + • АБСОЛЮТ (лат. absolutus-безумовний, необмежений) -те, що ні від чого не залежить, безвідносне. Вічна, нескінченна першооснова світу. Звідси -«абсолютна ідея», абсолютна монархія тощо.

+ • АБСТРАКЦІЯ (лат. abstracto - відокремлюю) - один з моментів пізнання, який полягає в мисленому відокремленні й виділенні в самостійні об'єкти окремих сторін, властивостей, відношень певних предметів пізнання. Абстракція -процес мисленого ізолювання, «виривання» окремого предмета, відношення, властивостей. Термін виник в Античності, коли ще не існувало поняття закону природи, але воно розроблялось в політико - юридичних аспектах (напр., у творі Платона “Закони”). Тому первісний зміст був юридичний: суперечність між двома законами або внутрішня суперечливість одного закону. В такому значенні його вживали Плутарх, Августин та ін. Вiдчуження — філософська категорія, що визначає процес і результат перетворення діяльності людини на незалежну, чужу, пануючу над людьми силу. Випадковість ‑ це філософська категорія, що відображає зовнішні (породжені зовнішніми, побічними причинами), нестійкі, одиничні зв’язки і відношення елементів буття, що за певних умов можуть виникати, а можуть і не виникати. Абстрагування – метод наукового дослідження, що полягає в мисленнєвому виокремленні з усіх ознак суттєвих, найістотніших, найзагальніших (властивостей, зв'язків) конкретного об'єкта пізнання. Агностицизм – заперечення можливості пізнання сутності речей і закономірностей розвитку дійсності. Схоластика – середньовічна ідеалістична філософія, представники якої намагалися теоретично обґрунтувати релігійний світогляд. їй властива умоглядність, догматизм, звернення до Біблії, як до найвищого критерію істини. Телеологія – вчення, за яким розвиток є здійсненням напередвизначеної мети і все в розвитку природи й суспільства доцільне. Категорія:Філософські терміни. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. Перейти до навігації Перейти до пошуку. Філософські терміни у сестринських Вікіпроектах.

Портал «Філософія». Означення у Вікісловнику?

. Сторінки в категорії «Філософські терміни»Показано 200 сторінок цієї категорії (із 212)Аналітична філософія— напрям у сучасній західній філософії, який зводить філософську діяльність до аналізу мовиАналогія — умовивід, в якому на основі схожості предметів за одними ознаками робиться висновок про їх можливу схожість за іншими ознакамиАскладає основу моделюванняАнтропоцентризм ( від грантропос і центрум - людина як центр) –філсвітоглядна орієнтація, за якою людина є центром та найвищою ціллю існування Всесвіту Найбільшого розвитку Анабув у поглядах Сократа, філВідродження, антропологічній філXX стАпріоризм - філософський принцип, відповідно до якого існує знаннСловарь философских терминовАбсолютная идея - в философии Гегеля мысль, отражающая самое себя в процессе самопознанияАбстрагирование - процесс мысленного отвлечения от ряда свойств и отношений предметовДиалектическое отрицание - всеобщая форма связи низшего с высшим, старого с новым, которая осуществляется путем уничтожения того, что уже не соответствует новым сложившимся условиям, и сохранения, переноса в новое образование всего положительного, соответствующего изменившимся условиямДлительность - категория, которая отражает факт возникновения каждого последующего момента за предыдущим„Філософ – це особистість, яка може всередині себе самої відсунути вбік загартованого та нечутливого, звичного до всього та цинічно обізнаного сучасника, який готовий без вагань у двох-трьох реченнях пояснити, чому все відбувається так, і чому цей стан речей ніхто не зможе змінити з добрими намірами61 Філософські61.1 Етика61.2 ЕстетикаРосійсько-український ілюстрований словник термінів з теорії виробництва двигунів літальних апаратів Кулик МС., Кучер ОГ., Карпов ЄМ2008 — 304 сАнгло-український словник авіаційних термінів / Уклад.: Р.ОГільченко- Фастів: КуПол, 200Словник-довідник музичних термінів за книгами Ю.ЄЮцевичаСловник церковних музичних термінів: Довідних-посібник / Укл.: А.В.ПлішкаРеферати українською » Философия » Реферат Автотрофность – у філософії російського космізму – здатність живих організмів підтримувати своє існування без поїдання інших організмів –шляхом перетворення мертвого речовини на живу; здатність нині притаманна рослинам, який мають знайти людиАгностицизм - філософська ідея про сповнену чи часткової непізнаваності світуАнархизм - філософська ідея про безумовною цінності особистої свободи чоловіки й необхідності подолання всіх форм її обмеженняАнтропологія - розділ філоСловник Даля Тлумачний словник фінансових термінів Теософский словник Словарь з політології Історичний словник Словник медичних термінів Словник синонімів Психологічний тлумачний словник Енциклопедия юриста Педадогічна енциклопедія Довідник з фразеології Новейший філософський словник Архитектурный словник Словник комп'ютерної лексики Словник йоги Словник злодійського жаргону Словник астрологічних термінів Словник прикладний інтернетіки Словник іноземних слів Школьный етимологічний словник Словник церковних термінів Словник російській цивілізації Словник сленгу хипіНовейший філософський словникКороткий словник з логіки до тем: «Поняття», «Судження», «Дедуктивні умовиводи» для студентів заочного відділення філософського факультету та студентів нефілософських факультетівУ словнику представлені терміни, що охоплюють такі основні і складні теми як «Поняття», «Судження», «Дедуктивні умовиводи», що є суттєвою підтримкою для написання модулів, контрольних робіт по зазначених темами, а також для успішного складання іспитів та заліківКрім того, в Словнику наведено список рекомендованої літератури, адреси електронних бібліотек, де можна знайти рекомендовану літературуКороткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За редС.ЯЄрмоленко– К., 20012Левицький В.В., Іваницька М.Л., Іваницький Р.ВОснови мовознавстваУ словнику після визначення термінів подаються скорочені назви джерел, з яких наводиться тлумачення, а також номер сторінки цього виданняВ основному це термінологічні словники; якщо потрібний термін у словнику відсутній, ми зверталися до матеріалів підручниківКарпенко – Карпенко Ю.ОВступ до мовознавства– К– Одеса, 1991Петрушенко ВЛТлумачний словник основних філософських термінів Львів: Видавництво Львівської політехніки, 200264 сФормат 145 х 215 ммТверда оправаISBN: 978-966-553-828-8Словник призначений для всіх, хто зацікавлений у філософській обізнаності, але насамперед для студентів вищих навчальних закладів України, особливо для тих, хто вивчає курс філософії самостійноСловник уклав та відредагував доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного університету “Львівська політехніка” ВЛПетрушенкоЗмістФілософські терміни від А до ЯВидатні постаті в історії світової філософіїВисловлювання та сентенції знаменитих філософівФілософський словникСвідомість як суб’єктивність: таємниця ЯДо попереднього розділу: Загальний висновоксуще (англentity, россущее) – щось існуюче або просто 'щось'В українській філософській літературі, слідом за російською, в цьому смислі часто вживається також слово сутність (россущность) – але в цій книзі я уникаю такого вживання, оскільки це слово має й інший смисл – сукупності найбільш суттєвих властивостей чогось, яке відповідає англessenceфізикалізм ≈ матеріалізм − віра в те, що усе в дійсності зводиться до фізичних процесів і може бути, в принципі, описане в фізичних термінахДо наступного розділу: Література.


словник філософських термінів за темами

Тема закрыта
 словник філософських термінів за темами
vetalisimus
Сообщение 18.04.2021, 08:43
Сообщение #1


філософських
*

Группа: словник Бывалый
Сообщений: 692
Регистрация: темами 16.06.2014
Пользователь №: 24804
Спасибо сказали: 76 раз(а)

Репутация:   28  словник філософських термінів за темами
Admin
Сообщение 18.04.2021, 10:57
Сообщение #2


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Скачать
Спасибо сказали: 15
jenj5010 (17.02.2021, 10:57), axelman52 (17.02.2021, 10:57), 25317Tatya (17.02.2021, 10:57), candy_like (17.02.2021, 10:57), SweeetandPositive (17.02.2021, 10:57), термінів (17.02.2021, 10:57), cristianracovita (17.02.2021, 10:57), centuriom24 (17.02.2021, 10:57), Macka88 (17.02.2021, 10:57), Petras (17.02.2021, 10:57), baba1980 (17.02.2021, 10:57), flight_of_fancy (17.02.2021, 10:57), otlwtraveler (17.02.2021, 10:57), searchingforyou10 (17.02.2021, 10:57), Strongcaracter (17.02.2021, 10:57), spaceman82 (17.02.2021, 10:57), Podul (17.02.2021, 10:57), SamiStockholm (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение 18.04.2021, 10:59
Сообщение #3


Новобранец
*

Группа: Бывалый
Сообщений: 692
Регистрация: 16.06.2014
Пользователь №: 24804
Спасибо словник сказали: 76 раз(а)

Репутация:   28  

Admin
Сообщение 18.04.2021, 10:57
Сообщение #4


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Спасибо сказали: 10
29976Valen (17.02.2021, 10:57), jolumago (17.02.2021, 10:57), lunomaro (17.02.2021, 10:57), allaanat62 (17.02.2021, 10:57), Marinan5 (17.02.2021, 10:57), juliasmr (17.02.2021, 10:57), HC730 (17.02.2021, 10:57), Nightstar88 (17.02.2021, 10:57), Drwu49 (17.02.2021, 10:57), look1 (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение18.04.2021, 16:30
Сообщение #5


Новобранец
*

Группа: Бывалый
Сообщений: 692
Регистрация: 16.06.2014
Пользователь №: 24804
Спасибо сказали: 76 раз(а)

Репутация:   7  Цитата(Admin @ 18.04.2021, 10:57) *soul_in_love
Сообщение18.04.2021, 19:28
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователь
Сообщений: 54
Регистрация: 05.06.2013
Пользователь №: 29907
Спасибо сказали: 5 раз(а)

Репутация:   4  gus1970
Сообщение18.04.2021, 20:34
Сообщение #7


Уважаемый
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.04.2009
Пользователь №: 650
Спасибо сказали: 115 раз(а)

Репутация:   276  

 
Теги: за
Тема закрыта


RSS | http://yahaplusjako.blogspot.com/2021/03/9-2018.html http://yahaplusjako.blogspot.com/2021/03/9_64.html http://bingosplish.blogspot.com/2021/03/blog-post_68.html http://yahaplusjako.blogspot.com/2021/03/blog-post_4.html http://yahaplusjako.blogspot.com/2021/03/blog-post_900.html http://splishobin.blogspot.com/2021/03/blog-post_570.html

Форум IP.Board 2018 © IPS, Inc.